Regulamin Servera Minecraft

Regulamin Servera Minecraft

Regulamin konkursu
“Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata”
w ramach projektu GRARANTANNA (zwany dalej Regulaminem)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Zbuduj kolejny cud wirtualnego świata” (dalej: „Konkurs”). Konkurs trwa od dnia 6.04.2020 r. godz. 16:00 do 15.04.2020 r. godz. 20:00

1.2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon" z siedzibą przy ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 w Lublinie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350467, o numerze NIP: 7123203276 (dalej: „Organizator”).

1.2.1 Czynności związane z obsługą i koordynacją Konkursu Organizator powierzył Stowarzyszeniu NeverLight (dalej „Koordynator”), z siedzibą w Świdniku, ul. 3 Maja 1, 21-040 Świdnik, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595833, NIP: 7123305686.

1.3. Zleceniodawcą Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest Ministerstwo Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-060), przy ul. Królewskiej 27 (dalej: Ministerstwo).

1.4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

1.5. Konkurs prowadzony jest w grze Minecraft.

1.5.1. Konkurs nie jest stworzony, organizowany, wspierany, administrowany ani sponsorowany przez twórców gry Minecraft.
1.5.2. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Koordynatora, a w żadnym wypadku do twórców gry Minecraft.
1.5.3. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi i Koordynatorowi, a nie twórcom gry Minecraft. Organizator zwalnia w całości twórców gry Minecraft od jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z przebiegu Konkursu wobec Uczestników.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W konkursie mogą brać udział osoby, które do dnia rozpoczęcia konkursu, tj. 6.04.2020 rok, nie ukończyły 21 roku życia oraz mieszkają na terenie Polski.

2.2. W Konkursie trzeba brać udział osobiście – niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

2.3. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych oraz adresów e-mail jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania nagrody w momencie wyłonienia Uczestnika jako zwycięzcy. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą dostępną: pod adresem .

2.4. Zachowania wyszczególnione poniżej będą skutkowały czasowym wyrzuceniem Uczestnika z serwera, bądź całkowitym usunięciem dostępu do serwera.

2.4.1. Używanie wulgarnego i obraźliwego języka na czacie gry, w szczególności wobec innych graczy.
2.4.2. Umyślne przeszkadzanie innym graczom.
2.4.3. Nie stosowanie się do instrukcji moderatorów serwera.
2.4.4. Prace obrażające, bądź wyzywające jakiekolwiek osoby bądź instytucje nie będą dopuszczone do drugiego etapu głosowania.

2.5. Nad przestrzeganiem pkt. 2.4. będą czuwali, wyznaczeni przez Koordynatora, moderatorzy serwera

2.5.1. W myśl pkt. 2.5. moderator serwera otrzymuje od Koordynatora prawo czasowego bądź całkowitego usunięcia Uczestnika z serwera.

2.6. Możliwość dołączenia do rozgrywki posiadają tylko i wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Polski.


3. PRZEBIEG KONKURSU

3.1. Konkurs organizowany jest w grze Minecraft, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

3.2. Na przygotowanie pracy Uczestnik ma czas od dnia 06.04.2020 r. godz. 16:00 do 09.04.2020 r. godz. 23.59.

3.3. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

3.4. Do każdego Uczestnika może być przypisana tylko jedna działka w obrębie, której mieścić ma się budowla konkursowa. Jednocześnie jedna działka może być przypisana tylko i wyłącznie do jednego uczestnika.

3.5. Budowanie w obrębie jednej działki jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez przypisanego do niej właściciela.

3.6. Aby prace były dopuszczone do oceny należy spełnić poniższe warunki:

3.6.1. Zalogować się na serwer “Grarantanna” w grze Minecraft.
3.6.2. Stworzyć dowolną budowle (ograniczeniem są jedynie kreatywność i wyobraźnia Uczestnika) na działce 60x60 bloków przestrzegając zasad savoir - vivre, czyli zakazane są:
a) Wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem.
b) Treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności dobra osobiste.
c) Treści do których Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych w całości lub jej poszczególnych elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
d) Prace nie wykonywane samodzielnie (używanie skryptów, modyfikacji, programy wspomagające budowanie itp).
3.6.3. Po ukończeniu budowli należy umieścić w widocznym miejscu na swojej działce tabliczkę z podpisem “PRACA UKOŃCZONA”. Prace niepodpisane nie będą podlegać ocenie.
3.6.4. Osoby niepełnoletnie są zobligowane do powiadomienia o udziale w konkursie swojego opiekuna prawnego - w wypadku wygranej w konkursie warunkiem otrzymania nagrody będzie przesłanie przez niepełnoletniego uczestnika/uczestniczkę skanu pisemnego oświadczenia opiekuna.

3.7. Ocena prac uczestników i wyłonienie zwycięzców podzielona jest na dwa etapy:

3.7.1. Pierwszy etap odbywa się w grze Minecraft w dniach 10.04.2020 r od godziny 12:00 do 12.04.2020 r. do godziny 20:00. Polega na głosowaniu wszystkich uczestników biorących udział w rozgrywce. Aby oddać swój głos należy wejście na działkę gracza i wpisać komendę “/plote like”. Każdy gracz może oddać tylko jeden głos na każdej działce. Z pierwszego głosowania zostanie wyłonionych 10 najlepszych prac, które zakwalifikują się do drugiego etapu głosowania z uwzględnieniem zapisu 2.4.4.
3.7.2. Drugi etap głosowania odbędzie się w serwisie Facebook w dniach 13.04.2020 r. od godziny 12:00 do 15.04 do godziny 18:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie ilości dodanych “reakcji” pod zdjęciem pracy konkursowej.

3.8. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu 15.04.2020 r. o godz. 20:00.

3.9. W Konkursie Koordynator przyznaje następujące Nagrody (dalej „Nagrody”):

3.9.1. Zwycięzcy otrzymają poniższe Nagrody:
a) Miejsce 1.
- Mysz przewodowa SPC Gear LIX Plus;
- Razer Mouse Bungee V2;
- Monopoly - Dragon Ball Z;
- Marvel Bulbbotz Alarm Clock With Light Iron Man.
b) Miejsce 2.
- Zestaw: mysz przewodowa + podkładka (Razer Basilisk + Goliathus Control Fissure Edition Small);
- Razer Mouse Bungee V2;
- Map Art - Rajko Zigic - The World - Puzzle 2000;
- Funko Pop - Harry Potter With Marauders Map.
c) Miejsce 3.
- Mysz przewodowa HyperX Pulsefire Surge RGB;
- Razer Mouse Bungee V2;
- Podkładka MODECOM Volcano Elbrus;
- Bohaterowie Wiedźmina Puzzle 1500;
- Guardians Of The Galaxy Vol. 2 Bulbbotz Alarm Clock With Light Rocket.
d) Miejsce 4.
- Klawiatura przewodowa Logitech G213 PRODIGY (wodoodporna);
- Słuchawki przewodowe Modecom Volcano MC-859 BOW;
- Monopoly - Fortnite;
- Funko Pop - Harry Potter - Severus Snape.

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Informacja o wynikach Konkursu i Zwycięzcach zostanie opublikowana w dedykowanym poście na Profilu Koordynatora na portalu Facebook w dniu 15.04.2020 r. o godzinie 20:00.

4.2. Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie 7 dni (tj. 22 kwietnia 2020 roku do godz. 23:59) od dnia opublikowania listy Zwycięzców, zobowiązani są przesłać do Koordynatora w odpowiedzi na wiadomość e-mail swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, a także – jeśli Zwycięzcą jest osoba niepełnoletnia – pisemne oświadczenie, w formie własnoręcznie podpisanego skanu.

4.3. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 4.2. podanie nieprawidłowych danych, podanie nie aktywnego bądź błędnego numeru telefonu, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika (w tym: brak przekazania Oświadczenia) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody. Skutkuje to utratą prawa do niej, a Nagroda pozostaje wówczas przekazana kolejnemu Uczestnikowi zgodnie z punktacją końcową.

4.4. W ciągu 21 Dni roboczych od dnia przesłania danych Uczestnika, o których mowa w ust. 4.2., do osób, które spełniają przedstawione w Regulaminie warunki, zostaną wysłane Nagrody.

4.5. Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

5. PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

5.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora i Ministerstwo autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), zwanych dalej „Utworami”, wytworzonych w wyniku lub w związku z realizacją Konkursu.

5.2. Koordynator zobowiązuje się do niewykorzystywania praw osobistych do utworów, jak również zobowiązuje się, iż osoby uprawnione z tytułu osobistych praw do Utworów nie będą wykorzystywać tych praw.

5.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator i Koordynator.

5.4. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagrody.

5.5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

5.6. Uczestnik chcący poprawić wprowadzone dane osobowe zobowiązany jest do kontaktu z Koordynatorem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji do dnia 10 kwietnia 2020 roku. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do Koordynatora.

6.1.1 Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@neverlight.pl
6.1.2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:
- Dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, email, nick z gry, nr. telefonu);
- Datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja;
- Przyczynę reklamacji;
- Treść żądania reklamującego;
- Opis okoliczności uzasadniających reklamację.

6.2. Reklamacje rozpatruje Organizator wraz z Koordynatorem.

6.3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Koordynatora, drogą elektroniczną tj. na adres e-mail podany w reklamacji.

7. PODATKI

7.1. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

7.2. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.

8. MAILOWE WIADOMOŚCI

8.1. Każdy gracz zapisując się do rozgrywki musi podać swojego maila.

8.2. Akceptując regulamin gracz zgadza się na wysyłanie do niego wiadomości mailowych związanych z konkursem.

8.3. Każdy zapisany użytkownik, który znajduje się na liście mailowej ma prawo się wypisać.

8.4. Aby wypisać się z listy mailingowej należy kliknąć napis “wypisz się”, który znajdujące się na końcu każdej przesłanej przez Koordynatora wiadomości.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie www.grarantanna.pl.

9.2. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

9.3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza świadomość, że o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Konkursu.